วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพิ่มพูนความรู้ด้านจีนศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้สนใจทั่วไป

พันธกิจ

1. ให้ข้อมูลการวิจัยด้านจีนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2. สร้างฐานข้อมูลด้านจีนศึกษา เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการ
3. ร่วมมือกับสถาบันจีนศึกษา เอเชียศึกษาและสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านจีนศึกษาเพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนศึกษา
4. จัดแปลงานด้านจีนศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. จัดพิมพ์หนังสืองานวิชาการที่เกี่ยวกับจีนศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top