ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

1. สร้างความเชื่อถือด้านข้อมูลในฐานข้อมูลของสถาบันไทย-จีนศึกษา
2. จัดตั้งกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันไทย-จีนศึกษา เพื่อพัฒนาสถาบัน
3. ร่วมมือกับสถาบันด้านจีนศึกษาเอเชียศึกษาและสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านจีนศึกษา
4. เยี่ยมเยียนสถาบันที่มีความร่วมมือ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดี อันจะนำพาให้การติดต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น
5. บริหารสถาบันไทย-จีนศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยพอเพียง

เป้าประสงค์

1. ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลของสถาบันไทย-จีนศึกษา เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วมสัมมนาหรือใช้ฐานข้อมูลของสถาบันไทย-จีนศึกษา จะมีความรู้ทางด้านจีนศึกษามากขึ้น จนนำไปสร้างเสริมงานวิชาการในสาขาอื่นๆได้
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. หนังสือที่จัดขึ้นโดยสถาบันไทย-จีนศึกษา ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นหน่วยงานที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top