บุคลการภายในสถาบันไทย-จีนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์
คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา

อาจารย์ ธนดล จิรสันติวงศ์
เลขานุการในผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา

 

 

 

 

Back to Top