โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว

โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว

  โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว คือโรงเรียน”เหล่าอัววั่นเซี่ยงเหลียวตูกงเสวีย”(老挝万象寮都公学) ซึ่งตั้งขึ้นในปีค.ศ.1937 เป็นโรงรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในประเทศลาว รายได้ของโรงเรียนได้มาจากค่าเทอมของนักเรียน และการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารแห่งจงหัว(中华理事会) และสภาคณะกรรมการโรงเรียนที่ระดมทุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และผู้มีจิตใฝ่ด้านการศึกษา สำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนนั้นสภาคณะกรรมการโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับ

โรงเรียนเหลียวตูกงเสวียนี้เป็นโรงเรียนที่สอนเต็มวัน การจัดระดับการศึกษาก็มีตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนก็เน้นภาษาจีนเป็นหลัก แต่ให้ศึกษาภาษาลาวควบคู่กันไป จากประวัติศาสตร์การสร้างโรงเรียนมานานกว่า 74 ปีนั้น ด้วยความอดทนของคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่หมั่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีการเรียนการสอนทันสมัยอยู่เสมอ และเน้นให้เกิดพัฒนาการด้านการศึกษา จนส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านภาษาจีนที่ดีที่สุดในประเทศลาว ทั้งนี้เพราะเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้

  1. มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่กว้างขวางมากขึ้น ในปีค.ศ. 2011 โรงเรียนมีชั้นเรียนรวมทั้งสิ้น 46 ชั้นเรียน มีนักเรียนเข้ามาศึกษาในโรงเรียนมากถึง 1903 คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นนักเรียนสัญชาติลาวมากถึง 90% (รวมถึงบุตรหลานชาวจีนที่เป็นสัญชาติลาวด้วย) นอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่เป็นนักเรียนชาวจีน ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกาหลีและเวียดนามเป็นต้น
  2. อาจารย์และพนักงานของโรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาจารย์และพนักงานถึง 137คน ในจำนวนนั้นมีอาจารย์ชาวจีนอยู่ 57 คน อาจารย์สอนภาษาลาวมี 46 คน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษมี 2 คน  พยาบาล 1 คน พนักงาน 2 คน คนงาน 18 คน ในจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนนั้น มีอาจารย์มาจากประเทศจีน 20 คน (อาจารย์ที่รัฐบาลจีนส่งมาช่วยด้านการเรียนการสอนภาษาจีน)
  3. โรงเรียนมีพัฒนานาการด้านการเรียนการสอน อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน และด้านอื่นๆดีขึ้นในทุกด้าน โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองทางฟิสิกส์ ห้องทดลองทางเคมี ห้องสื่อผสม รวมทั้งหนังสือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆอย่างครบถ้วน และมีอุปกรณ์และเครื่องเสียงที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นกัน                                                     
  4.  โรงเรียนเหลียวตูตั้งมานานถึง 74 ปี ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินทุนอย่างมากจากศิษย์เก่าและผู้ที่มีจิตใฝ่ด้านการศึกษา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆของรัฐบาลลาว รวมทั้งสถานฑูตจีนในประเทศลาวด้วย และผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือด้านการศึกษาจากชาวจีนทั่วทุกสารทิศ ทำให้โรงรียนมีเงินทุนในการปรับปรุงโรงเรียน เพื่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียง จนนับได้ว่าเป็นเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในหลายโรงเรียนของอาเซียน อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างมากโรงเรียนหนึ่ง  (老挝万象寮都公学基本情况 www.laolieutou.com/plus/list.php?tid=45)(01/08/2014)

โรงเรียนแห่งนี้เริ่มจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นในปีค.ศ.2001 ซึ่งนับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายด้านภาษาจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศลาว นับถึงเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2009 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไปแล้ว 6 รุ่น สำหรับตำราที่นักเรียนใช้ในการเรียนนั้น เป็นตำราภาษาจีนที่ใช้กันในโรงเรียนของประเทศจีนในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะลาวและจีนมีพื้นฐานหลักสูตรคล้ายคลึงกัน วิชาที่เรียนในระดับมัธยมปลายคือ วิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว คอมพิวเตอร์ พละศึกษา ประวัติศาสตร์ การเขียนเรียงความ การทำงาน(劳动) (การศึกษานอกห้องเรียน) การฟังพูดภาษาจีน เป็นต้น

         เนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่ส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เข้าไปสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับนี้มาก ในชั่วโมงวิชาภาษาจีน โรงเรียนต้องจัดครูชาวจีนที่รัฐบาลส่งมาช่วยให้ไปทำการสอน สำหรับวิชาฟิสิกส์ก็จะเป็นอาจารย์ที่เชิญมาจากประเทศจีนให้มารับผิดชอบการสอนเช่นกัน เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาจีนมาก จึงสามารถเข้าใจและศึกษาในวิชานั้นๆได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปในประเทศจีนด้วย ในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบมัธยมปลายจากโรงเรียนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศจีนได้ นอกจากนั้นในช่วงเดือนเมษายนของปีค.ศ.2004 หน่วยงานด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนต่างประเทศ(中国国务院侨务办公室) ได้ร่วมมือกับสถานฑูตจีนในลาว ติดต่อให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(华侨大学)ของมณฑลฮกเกี้ยนมอบทุนการเรียนต่อระดับปรัญญาตรีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรก 8 ทุน และในปี 2009 นักเรียนสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจี่หนัน(暨南大学) ของมณฑลกวางตุ้งรวม 15 ทุน อีกทั้งในปีเดียวกันนี้เอง(2009) ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนได้ลงนามเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(姐妹学校)กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ซึ่งต่อไปทั้งประเทศลาวและประเทศจีนจะมีการติดต่อและมีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (www.laolieutou.com/a/gb2312/xiaowugongkai/2012/0320/75.html)(01/08/2014)

      คุณหลินเจ๋อหมิน(林泽民) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นวาระที่10ได้กล่าวถึงโรงเรียนเหลียวตูว่า รัฐบาลประเทศลาวมีนโยบายเปิดกว้างเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนจีน ดังนั้นในปี ค.ศ.2001 จึงได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนภาษาจีนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล วิชาส่วนใหญ่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนเทียบได้เป็น 60% และใช้ภาษาลาว 40 % บัดนี้โรงเรียนจีนแห่งนี้ได้ถูกนำเป็นโรงเรียนของรัฐบาลลาวไปเรียบร้อยแล้ว แต่การเรียนการสอนยังยึดเกณฑ์ตามประเทศจีน นักเรียนจากโรงเรียนนี้ มีความรู้ภาษาจีนดีมาก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของโรงเรียนทุกวันนี้ก็คือเงินทุนสำหรับพัฒนาโรงเรียน ขาดแคลนเงินอุดหนุนโรงเรียน เพราะค่าเล่าเรียนที่เก็บมาจากนักเรียนก็ได้เพียง 50% ของเงินที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นภาระที่ท่านประธาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต้องหาเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อบริหารโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป(www.huaxia.com/zt/zhwh/05-055/590544.html(01/08/2014)

Back to Top