• คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
  คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

  รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง และ Miss Jiang Nannan อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านนิ่ง ฟู่ขุย (Ning Fukui) เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

  Read more
 • คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มุมมองจาก เรื่อง เปาบุ้นจิ้น
  คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มุมมองจาก เรื่อง เปาบุ้นจิ้น

  ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน การเสวนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มุมมองจาก เรื่อง เปาบุ้นจิ้น ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง อ.อำพัน เจริญสุขลาภ รศ.ดร.พรพรรณ

  Read more

งานบริการด้านวิชาการ

 • Breaking news
  โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว

  โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว คือโรงเรียน”เหล่าอัววั่นเซี่ยงเหลียวตูกงเสวีย”(老挝万象寮都公学) ซึ่งตั้งขึ้นในปีค.ศ.1937 เป็นโรงรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในประเทศลาว รายได้ของโรงเรียนได้มาจากค่าเทอมของนักเรียน และการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารแห่งจงหัว(中华理事会) และสภาคณะกรรมการโรงเรียนที่ระดมทุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และผู้มีจิตใฝ่ด้านการศึกษา สำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนนั้นสภาคณะกรรมการโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับ

  Read more

งานบริการด้ายวิชาการ

 • Breaking news
  เหอผู่(เป๋ยไห่)คือท่าเรือใหญ่สุดจุดเริ่มต้นของเส้นทางแพรไหมทางทะเลแห่งแรกของจีน

  แต่เดิมในวงวิชาการต่างลงความเห็นว่าเมืองเฉวียนโจว (泉州) เป็นท่าเรือจุดเริ่มต้นแรกสุดแห่งเส้นทางแพรไหมทางทะเลของประเทศจีน แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ วงวิชาการในกวางตุ้งลงความเห็นว่าเมืองสวีเหวิน (徐闻) ของกวางตุ้งและเมืองกวางโจว (广州) ต่างเป็นท่าเรือจุดเริ่มต้นแรกสุดแห่งเส้นทางแพรไหมทางทะเลของประเทศจีน เปรียบเทียบแล้ว นับเป็นเวลาก่อนหน้าเมืองเฉวียนโจวถึง10 ศตวรรษ ผู้เขียนเห็นว่า จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดี ยืนยันได้ว่า เมืองเหอผู่ในมณฑลกวางสี (เป๋ยไห่) (广西 北海) คือท่าเรือแรกสุดและใหญ่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางแพรไหมของประเทศจีน

  Read more

Back to Top