การขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สำหรับรถยนต์ของบุคลากร(สติ๊กเกอร์สีแดง) และนักศึกษา(สติ๊กเกอร์สีเขียว) ซึ่งสติ๊กเกอร์ดังกล่าวที่ใช้อยู่นั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะขอสติ๊กเกอร์ของปีการศึกษา 2557 โปรดกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมสติ๊กเกอร์ สำหรับท่านที่เคยขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ของปีการศึกษา 2556 และยังใช้รถคันเดิมให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ส่วนท่านที่ใช้รถยนต์คันใหม่หรือยังไม่เคยขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์มาก่อนให้กรอกแบบฟอร์มการขอสติ๊กเกอร์พร้อมหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มเพื่อติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่  กองอาคารสถานที่ ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป โดยสติ๊กเกอร์จะมีระยะเวลาการดำเนินการ 7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นความประสงค์ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามไปยังแผนกยานพาหนะ  กองอาคารสถานที่ โทร.1137,1996

 
Downloadแบบ ฟอร์มการขอสติ๊กเกอร์ (สำหรับบุคลากร)
Downloadแบบ ฟอร์มการขอสติ๊กเกอร์ (สำปรับนักศึกษา)
 

 

Back to Top