ประวัติและความเป็นมาสถาบันไทย-จีนศึกษา

จากพื้นฐานแห่งแรงศรัทธาและเมตตาจิตของชาวจีนโพ้นทะเลกลุ่มหนึ่ง  ที่มาสร้างตัวในประเทศไทยจนมีสถานภาพทางสังคมที่ดี จึงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างสมสิ่งดีงามในสังคมไทย และมีความประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ค้นคว้า รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านต่างๆเกี่ยวกับจีน  ประกอบกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้พัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาในสังกัด จากโรงเรียนมาเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในที่สุด จึงเป็นการสมควรที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ต้องมีศูนย์การศึกษาวิจัยด้านจีน ดังนั้นสถาบันจีนศึกษาจึงได้ผ่านการอนุมัติและมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งในการประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2536และจากการจัดทำแผนภูมิการบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครั้งล่าสุด ของการประชุมครั้งที่ 7/2540  สถาบันจีนศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดี

จุดประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและสังคมทางด้านบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆด้านจีน เช่น การบริหารธุรกิจจีน บทบาทของผู้ประกอบการจีนที่มีต่อเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและการวิจัย ศึกษาค้นคว้าด้านจีน ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจีน ให้ความสำคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในไทย และเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในระดับนานาชาติ โดยสร้างเป็น “ฐานข้อมูล”ที่สมบูรณ์แก่ผู้ที่สนใจ

ภาระหน้าที่หลักของสถาบันจีนศึกษาในระยะแรก คือการรับผิดชอบการค้นคว้า สะสม วิจัย และเผยแพร่งานวิชาการด้านจีนศึกษาและวิชาการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ปีพ.ศ.2540 แต่งตั้งให้อาจารย์พัฒน์ เตชไกรชนะ เป็นรักษาการผู้อำนวยการจีนศึกษา แล้วย้ายอาจารย์ถาวร ธนโภไคย และอาจารย์รัตนา จันทรสารโสภณ มาประจำที่สถาบันจีนศึกษา

ปีพ.ศ.2541  สถาบันจีนศึกษาอยู่ในการดูแลของรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

ปีพ.ศ.2542 ได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ต้วนลี่เซิง เป็นผู้อำนวยการสถาบันจีนศึกษา

ปีพ.ศ.2543 สถาบันจีนศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันไทย-จีนศึกษา  มีการกำหนดให้ผู้อำนวยการสถาบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่สถาบันฯ ก็ยังอยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์  ซึ่งได้แต่งตั้งอาจารย์ถาวร ธนโภไคย นักวิชาการศึกษาเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา ทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันไทย-จีนศึกษา โดยมีอาจารย์ทั้งสาขาไทยและจีนของคณะศิลปศาสตร์เป็นกรรมการ

ปีพ.ศ.2544 ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจีนศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่งสืบต่อลงมาจนถึงปีพ.ศ.2550

ปีพ.ศ.2552 แต่งตั้งให้อาจารย์หลี่เหรินเหลียง อาจารย์ประจำเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ ได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

 

Back to Top